Download algemene voorwaarden

(1) Identiteit van de ondernemer:
CB Jewellery
Alexanderveld 5
2585DB   Den Haag
E-mailadres: cbjewellery@hotmail.com
KvK-nummer: 63061082
Btw-identificatienummer: NL145958656B01

(2) toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen CB Jewellery en consument.
2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij CB Jewellery zijn in te zien.

(3) het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. CB Jewellery maakt gebruik van afbeeldingen, die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CB Jewellery niet.
2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. CB Jewellery kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

(4) de overeenkomst
1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CB Jewellery onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CB Jewellery is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft CB Jewellery passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

(5) het herroepingsrecht en kosten van herroeping
1a Indien het product in de originele staat en verpakking is, dan heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
1b Het herroepingsrecht is niet van toepassing op produkten die op verzoek van de consument op maat zijn gemaakt.
2 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan CB Jewellery. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan CB Jewellery heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5 CB Jewellery zal het bedrag dat de consument betaald heeft voor het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
6 We behouden het recht om terugbetaling te weigeren als niet aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Dit om misbruik te voorkomen.

(6) de prijs
1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is CB Jewellery niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

(7) levering en uitvoering
1 CB Jewellery zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan CB Jewellery kenbaar heeft gemaakt.
3a CB Jewellery zal geaccepteerde bestellingen met bestemming in Nederland en EU met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
3b
CB Jewellery zal geaccepteerde bestellingen met bestemming buiten de EU met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 weken uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. De langere leveringstijd is nodig om de juiste verzenddocumenten te verzorgen.
4 In geval van ontbinding zal CB Jewellery het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

(8) Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen uit andere websites dan cbjewellery.nl gelden de algemene voorwaarden van die partijen.
1 De algemene voorwaarden van Chrono24 zijn te vinden onder "General Platform Terms and Conditions for Chrono24"  onder internetadres: 
https://www.chrono24.nl/info/agb.htm

(9) Online geschillen beslechting
De EU-commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor online geschillenbeslechting ("ODR-platform"). Het ODR-platform dient als uitgangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoop. Het ODR-platform is te bereiken via de volgende link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/